Podstawy ekonomii – literatura dodatkowa

Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce,
Bałtowski Maciej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Pozycja obejmująca w swej treści sferę przekształceń własnościowych gospodarki polskiej. Może stanowić literaturę uzupełniającą do rozdziału szóstego.


Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych,
Beksiak Janusz (redaktor naukowy),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Autorzy podejmują problem umiejscowienia państwa w gospodarce polskiej w okresie 1989-1999. Polecana jako uzupełnienie treści zawartych w rozdziale dziesiątym.


Teoria Ekonomii. Ujęcie retrospektywne,
Blaug Mark,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Podręcznik oferujący niezwykle obszerny materiał z zakresu teorii ekonomii. Fragmenty mogą być uzupełnieniem podstawowego kursu zarówno z zakresu mikro- jak i makroekonomii.


Makroekonomia. Podręcznik Europejski,
Burda Michael, Charles Wyplosz,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000

Książka jest interesującym wykładem makroekonomii w kategoriach gospodarki otwartej. W podręczniku można znaleźć między innymi analizę skutków polityki fiskalnej i monetarnej opartą na modelu Mundella-Fleminga, do którego  zbliżona jest koncepcja  modelu IS-LM z krzywą BP przedstawiona w "Podstawach ekonomii". Autorzy prezentują także ciekawe ujęcie tematu dotyczącego cykli koniunkturalnych.


Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych,
Forlicz Stefan,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Autor podejmuje problem niepewności w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Walorem książki jest ukazanie skutków niedoskonałej informacji na rynku dóbr. Może być wykorzystana jako literatura dodatkowa do rozdziałów: "Teoria konsumenta" i "Teoria przedsiębiorstwa".


Współczesne teorie przedsiębiorstwa,
Gruszecki Tomasz,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca do aneksu rozdziału szóstego pt. "Alternatywne teorie przedsiębiorstwa".


Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
Krugman Paul R., Maurice Obstfeld,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Podręcznik traktujący o międzynarodowej polityce gospodarczej. Stanowi bogate uzupełnienie treści zawartych w rozdziałach siedemnastym, osiemnastym i dziewiętnastym.


Wracają problemy kryzysu gospodarczego,
Krugman Paul,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Autor analizuje przyczyny i skutki kryzysów gospodarczych we współczesnych gospodarkach. Wielką zaletą książki jest przystępny sposób prezentacji tematu oraz odwoływanie się do kolejno następujących po sobie wydarzeń gospodarczych.


Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych,
Malawski Marcin, Andrzej Wieczorek, Honorata Sosnowska,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Pozycja dająca czytelnikowi możliwość zapoznania się z podstawami teorii gier. Literatura poszerzająca wiadomości z zakresu "Teorii konsumenta" i "Teorii przedsiębiorstwa".


Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe,
Michałek Jan,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Książka zawiera średnio zaawansowany  wykład dotyczący polityki handlowej. Zainteresowani znajdą tutaj miedzy innymi analizę skutków ekonomicznych stosowania protekcjonizmu handlowego.


Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych,
Mishkin Frederic S.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Książka przedstawiająca między innymi działanie systemu pieniężno-kredytowego w Stanach Zjednoczonych oraz przybliżająca problematykę polityki pieniężnej. Literatura dodatkowa dla zainteresowanych problematyką ujętą w "Podstawach ekonomii" w rozdziale pt. "System pieniężno-kredytowy".


Finanse Publiczne. Teoria i praktyka,
Owsiak Stanisław,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Lektura książki poszerza tematykę finansów publicznych ujętą w podręczniku w rozdziale jedenastym pt. "Budżet państwa".


Makroekonomia dla zaawansowanych,
Romer David,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zasadnicza część książki poświęcona jest teorii wzrostu gospodarczego. Może służyć jako dodatkowa literatura do rozdziału "Wzrost gospodarczy".


Współczesne nurty teorii makroekonomii,
Snowdon Brian, Howard Vane, Peter Wynarczyk,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

Książka jest obszernym źródłem wiedzy o nurtach współczesnej ekonomii zaprezentowanych w rozdziale trzecim podręcznika "Podstawy ekonomii".


Ekonomiczne instytucje kapitalizmu,
Williamson Oliver E.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998

Książka oparta jest na koncepcji kosztów transakcyjnych. Autor prezentuje między innymi możliwości i skutki stosowania polityki antymonopolowej oraz ingerencji państwa na rynku pracy.


Finanse międzynarodowe,
Zabielski Kazimierz,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Książka może być wykorzystana jako literatura uzupełniająca do rozdziału osiemnastego i dwudziestego w kursie makroekonomii.

Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88